Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Algemene voorwaarden

ART. 1: DEFINITIES

Verkoopster: Masters of Gloves B.V.
Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verkoopster opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken.
Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

ART. 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1          Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door de Verkoopster worden aangegaan. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met de Verkoopster.

2.2          De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

ART. 3: AANBIEDING EN ACCEPTATIE

3.1          Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door Verkoopster uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zin des woords, verstrekt vanwege en/of ten behoeve van Koper, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Verkoopster gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

3.2          Voor offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan de Verkoopster schriftelijk kenbaar is gemaakt, heeft de Verkoopster het recht binnen twee werkdagen na schriftelijk akkoord van die offerte, het aanbod te herroepen.

 

ART. 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1          Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen niet eerder dan nadat de Verkoopster een opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of als de Verkoopster met het begin van uitvoer van een opdracht is begonnen.

4.2          Voor de levering van zaken waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte en/of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als orderbevestiging beschouwd, die ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3          Aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk door de Verkoopster zijn bevestigd.

 

ART. 5: TERMIJN VAN LEVERING

5.1          De door de Verkoopster opgegeven levertijd geldt steeds bij benadering. Een overschrijding van de levertijd geeft de Koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige voor de Koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, waaronder doch niet uitsluitend de betalingsverplichting.

 

ART. 6: LEVERING EN RISICO

6.1          De levering heeft plaats “af fabriek”. De zaken gelden als geleverd wanneer deze bij Verkoopster gereed zijn voor verzending, een en ander nadat de Koper daarvan in kennis is gesteld, dan wel indien deze kennisgeving niet heeft plaatsgevonden, door inlading van de betreffende zaken in een vervoermiddel. De Verkoopster voorziet op eigen kosten in de verpakking van de zaken.

6.2          Na levering komen de zaken (als bedoeld in lid 1 van dit artikel) voor rekening en risico van de Koper.

6.3          Verkoopster is gerechtigd om in verschillende delen te leveren.

6.4         Tenzij anders is overeengekomen, is de opslag van de zaken bij Verkoopster na levering als bedoeld in lid 1 van dit artikel voor rekening van de Verkoopster.

6.5          Het aannemen van de zaken door de vervoerder ter verzending aan de Koper, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat verkeerden.

 

ART. 7: VERVOER

7.1           De Koper draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van de zaken naar de gewenste bestemming van Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7.2          Indien de Verkoopster voor het vervoer van de zaken zorgdraagt, staat de Verkoopster de keuze van het vervoermiddel vrij en sluit zij op kosten van de Koper die overeenkomsten die nodig zijn voor het vervoer naar de door de Koper aan de Verkoopster opgegeven plaats van bestemming.

7.3          De Koper is verplicht voor eigen rekening en risico een export- en/of importvergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en alle douaneformaliteiten te vervullen voor de export en/of import van de zaken en, indien nodig, doorvoer ervan door een ander land.

7.4          De Koper is verplicht alle rechten, belastingen en overige officiële heffingen te voldoen alsmede de kosten van de te vervullen douaneformaliteiten verschuldigd bij export en/of import en, indien nodig, doorvoer ervan door een ander land.

7.5          De Verkoopster zal de Koper, op verzoek en voor rekening en risico van de Koper, alle hulp verlenen ter verkrijging van een export- en/of importvergunning of andere officiële machtiging en het vervullen van douaneformaliteiten. De kosten hiervan dienen op het eerste verzoek van de Verkoopster aan haar te worden voldaan.

7.6          De Verkoopster is niet verplicht tot het sluiten van een verzekeringsovereenkomst met betrekking tot de te vervoeren zaken. De verkoopster verstrekt op verzoek van de Koper de noodzakelijke inlichtingen om de bedoelde overeenkomst te sluiten.

 

ART. 8: PRIJZEN

8.1          Indien de prijzen, die zijn bedoeld in aanbiedingen, offertes en prijslijsten een verhoging ondergaan waar de Verkoopster geen invloed op heeft door welke oorzaak ook, wisselkoersveranderingen daaronder begrepen, is de Verkoopster gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de kosten met meer dan 10% stijgen, mag de Koper de overeenkomst ontbinden.

8.2          Alle meerkosten welke de Verkoopster moet maken als gevolg van niet aan haar verwijtbare vertraging in de levering komen voor rekening van de Koper.

 

ART. 9: BETALINGSVOORWAARDEN

9.1          Tenzij anders overeengekomen, dient de Koper de prijs en de overige krachtens de Voorwaarden en/of overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

9.2          Indien betaling geschiedt middels storting of overmaking op de bank- of girorekening van de Verkoopster dan dient de storting of overmaking plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De door de bank aangegeven valutadatum geldt als betaaldatum.

9.3          De Koper is niet gerechtigd enige door hem gepretendeerde vorderingen te verrekenen of in compensatie te brengen met enige vordering van de Verkoopster ten gevolge van geleverde zaken.

9.4         De Koper is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op verzoek van de Verkoopster zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de Verkoopster te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de Verkoopster daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel onvoldoende geworden zekerheid dient op verzoek van de Verkoopster tot een voldoende zekerheid te worden aangevuld.

9.5          Indien de Koper niet binnen de overeengekomen termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de Verkoopster zonder enige ingebrekestelling het recht om aan Koper over het gefactureerde bedrag de contractuele rente van 1% per maand in rekening te brengen.

9.6         Indien de Koper met een door hem aan de Verkoopster verschuldigde betaling in verzuim is, zijn alle andere vorderingen die de Verkoopster heeft op de Koper onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de Koper over het bedrag van alle vorderingen aan de Verkoopster een rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid.

9.7          Zowel bij buitengerechtelijke als gerechtelijke invordering is de Koper naast de hoofdsom, rente en gerechtelijke kosten, tevens incassokosten verschuldigd, welke 15% bedragen van de openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,-.

 

ART. 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1        Alle geleverde zaken blijven eigendom van de Verkoopster tot aan de algehele voldoening van al hetgeen de Verkoopster uit hoofde van de onderliggende overeenkomst(en) en/of eerdere, dan wel latere overeenkomsten van de Koper te vorderen heeft, schade(vergoeding), kosten en rente zoals bedoeld in artikel 9 lid 5 daaronder begrepen.

10.2        Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt de Verkoopster onherroepelijk door de Koper gemachtigd om, indien deze zijn jegens de Verkoopster aangegane verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken tot zich te nemen.

 

ART. 11: RECLAMES

11.1         Onder reclames worden verstaan alle klachten van de Koper met betrekking tot de hoeveelheid, kwaliteit, afwerking en/of deugdelijkheid van de geleverde zaken.

11.2        De Koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken uiterlijk zeven dagen na aankomst van de zaken op de door de Koper aan de Verkoopster opgegeven plaats van bestemming schriftelijk te reclameren onder opgave van de aard van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens de Verkoopster vervalt.

11.3        Reclames ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk onder opgave van de aard van het gebrek te geschieden binnen zeven dagen nadat de Koper het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken. Indien een onzichtbaar gebrek zich meer dan twee maanden na aankomst van de zaken op de door de Koper aan de Verkoopster opgegeven plaats van bestemming openbaart, vervalt elke aanspraak jegens de Verkoopster.

11.4        In het geval van een naar het oordeel van de Verkoopster gerechtvaardigde reclame heeft de Verkoopster de keuze tussen een gehele of gedeeltelijke ontbinding van de betrokken overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, pro rata creditering, dan wel het kosteloos met inachtneming van het volgende lid, herstellen van de gebreken. De Verkoopster heeft het recht op een door haar gemaakte keuze terug te komen.

11.5        Met uitzondering van een naar het oordeel van de Verkoopster gerechtvaardigde reclame komen het vervoer en de opslag van de zaken die voor reparatie,verandering of andere werkzaamheden worden overgebracht naar enige door de Verkoopster aan te wijzen werk- of verblijfplaats voor rekening en risico van de Koper.

11.6        Met uitzondering van een naar het oordeel van de Verkoopster gerechtvaardigde reclame worden te vervangen onderdelen of materialen eigendom van de Verkoopster en worden ze op aanwijzing van de Verkoopster door de Koper kosteloos aan de Verkoopster geretourneerd.

11.7         Een reclame ten aanzien van bepaalde leveringen schort de betalingsverplichtingen van de Koper ten aanzien van die of andere leveringen niet op, noch geeft zulks de Koper recht op verrekening of compensatie.

 

ART. 12: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1        De Verkoopster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2        Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoopster, is iedere aanspraak op Verkoopster beperkt tot het bedrag dat in het kader van haar (aansprakelijkheids) verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico.

12.3        Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, en Verkoopster toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de opdrachtsom met een maximum van € 25.000,-.

12.4        Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die de Koper jegens de Verkoopster heeft, dienen binnen zes maanden – indien Koper een natuurlijk persoon is, binnen 12 maanden en e?e?n dag - na het moment waarop de Koper hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door de Verkoopster te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

12.5        Koper vrijwaart Verkoopster tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van een tussen Verkoopster en Koper gesloten overeenkomst.

 

ART. 13: ONTBINDING

13.1        Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is de Verkoopster gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van de Verkoopster, de aan de Verkoopster toekomende verplichtingen voortspruitende uit de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien de Koper:

1. wanprestatie pleegt of heeft gepleegd;

2. in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;

3. (voorlopige) surséance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;

4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;

5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt;

6. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;

7. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard en ongeacht uit welke hoofde;

8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en / of vermogen;

9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, op grond van de Wet Economische Delicten of AWR of Wetboek van Strafrecht, dan wel Koper anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen;

10. zich zodanig gedraagt dat van Verkoopster niet langer gevergd kan worden dan zij de overeenkomst nog nakomt.

13.2        Indien de Verkoopster tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Koper.

 

ART. 14: TOT SLOT

14.1        Indien deze Voorwaarden een nietige bepaling bevatten, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling.

14.2        Bij strijdigheid of verschillen in de interpretatie tussen de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en een vertaling daarvan gelden de in de Nederlandse taal gestelde Voorwaarden. Bovenstaande Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 68447604.

14.3        Op deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

14.4        De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980 (Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is op alle door Verkoopster af te sluiten overeenkomsten uitgesloten.

"Uw handschoenen!"

Zowel aanbod van maatwerk als een eigen gamma gespecialiseerde handschoenen. Vraag naar uw oplossing!